Privacy- en cookiestatement

New Garden respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. In deze privacyverklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

Contactgegevens:
New Garden
Dorpsstraat 52
5708 GJ Helmond
info@restaurantnewgarden.nl

0492-547644

Persoonsgegevens die wij verwerken
New Garden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige gegevens die wij verwerken zijn: IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantnewgarden, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
New Garden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Om nieuwsbrieven en/of reclamefolders naar u te verzenden
 • Om te kunnen reageren op berichten die u via e-mail of het contactformulier op de website verzendt
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • New Garden verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
New Garden neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

New Garden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics.

Met Google Analytics kan New Garden zien hoeveel bezoekers de website trekt, welke pagina’s er worden bezocht en hoe lang gebruikers op de website blijven. Deze gegevens zijn algemeen en
niet persoonsgebonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

New Garden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er een wettelijk vastgelegde minimale bewaartermijn van toepassing is, kunnen uw gegevens pas na de vastgestelde termijn verwijderd worden. De minimale bewaartermijn van debiteuren- en crediteuren administratie is 7 jaar, op grond van de Wet op de Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

New Garden deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. New Garden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
New Garden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door New Garden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantnewgarden.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

New Garden wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
New Garden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@restaurantnewgarden.nl.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.